Návštěvní řád

Návštěvní řád

Návštěvní řád akce platí pro veškeré prostory areálu Komora v Táboře, které jsou ohraničeny ploty, vyznačeny vstupy, východy, tratě a prostory související s pořádáním Mistrovství světa v cyklokrosu v Táboře 2024.

Každý návštěvník vstupem do areálu souhlasí s návštěvním řádem, který bude dodržovat po celou dobu konání akce. V případě nedodržení návštěvnického řádu je pořadatel oprávněn návštěvníkovi odepřít vstup, případně ukončit jeho/její pobyt na dané akci.

Návštěvní řád akce

1. Návštěvníkem akce se rozumí každá osoba, která vstoupí do prostoru konání sportovní akce.

2. Zakoupením vstupenky a jejím předložením u vstupu vyjadřuje její držitel souhlas s tímto řádem. Vstupenku lze předložit v telefonu, v elektronické podobě, či v tištěné podobě.

3. Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů, popřípadě jiných oprávněných osob (např. policistů PČR, strážníků městské policie).

Vstup do areálu

4. Oprávnění pro vstup na sportovní akci je pouze na základě vstupenky. Vstupenka je nepřenosná na další osobu.

5. Při odchodu z areálu dostane návštěvník pásku pro bezproblémový návrat do areálu v daný den. Bez této pásky se návštěvník nemůže vrátit do areálu v daný den.

5. Zákaz vnášení a používání zbraní (vč. nožů a nůžek), nebezpečných či obranných prostředků, skleněných nádob, hořlavin, drog a omamných látek, injekčních stříkaček, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, otevřeného ohně, laserových ukazovátek atp.

6. Při vstupu do areálu je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole na vyžádání pracovníků pořadatelské služby, popřípadě jiných oprávněných osob (např. policistů PČR, strážníků městské policie).

7. Zákaz vjezdu do prostor konání sportovní akce jakýchkoliv vozidel bez povolení pořadatele. Výjimkou je jízdní kolo, které je povoleno.

8. Při vjezdu do prostor konání sportovní akce je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole a bezpečnostní kontrole prostoru vozidla na vyžádání pracovníků pořadatelské služby, popřípadě jiných oprávněných osob (např. policistů PČR, strážníků městské policie).

9. Vstup do areálu je povolen všem osobám bez ohledu na věk, osoby mladší než 10 let mohou do areálu vstupovat pouze v doprovodu osob starších 18 let. Děti do 130 cm mají vstup zdarma.

Bezpečnost

10. Zákaz vstupu osobám silně podnapilým či pod vlivem omamných nebo psychotropních látek.

11. Každá osoba vstupující na sportovní akci je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování zdraví, majetku a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.

12. Návštěvníci porušující návštěvní řád budou vykázáni bez náhrady vstupného.

13. Pracovníci pořadatelské služby jsou k dispozici k ochraně návštěvníků a ke střežení sportovní akce.

14. Kompetence a povinnosti pracovníků pořadatelské služby: kontrola vstupenek při vstupu do areálu konání akce a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání akce vč. namátkových kontrol; osobní prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů); vyvedení osoby z areálu konání sportovní akce (osoba bez platné vstupenky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smluvní podmínky o prodeji, dealeři jakýchkoliv omamných látek); zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost.

15. Je zakázáno lézt či přelézat ploty, zdi, zvukové a technické zařízení, vcházet na sportovní dráhu a na místa označena zákazem vstupu. 

16. Každý návštěvník je povinen podrobit se bezpečnostní prohlídce (osobní kontrole i kontrole svých osobních zavazadel, batohů či kabelek), jestli neobsahují zakázané předměty. Kontrola může být provedena prohledáním bezpečnostním pracovníkem u vstupu do areálu.

17. Návštěvníci prostoru musí během své přítomnosti dodržovat všechny platné zákony České republiky, základní etiketu a zásady dobrého chování, což znamená zachovávat zdvořilost a respekt vůči ostatním. Dále se musí vyvarovat veškerého chování, které by projevovalo mezilidskou, rasovou, náboženskou či politickou nevraživost. V případě, že někdo tyto požadavky poruší nebo je nebude opakovaně respektovat, může být taková osoba z místa konání vyvedena.

Bezpečnost nás všech během akce bereme velmi vážně. Děkujeme za pochopení. 

Prodej a reklama

18. Jakákoliv podnikatelská činnost jako například provozování občerstvení, prodej, nebo půjčování sportovních potřeb, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, jakož i skladování předmětů uvnitř areálů je povoleno jen s písemným souhlasem pořadatele akce.

19. Není rovněž dovoleno fotografovat, pořizovat videozáznamy a jiné záznamy pro komerční a obchodní účely bez řádné akreditace UCI.

Odpovědnost za škody

20. Každý účastník se musí chovat tak, aby neohrozil a nezpůsobil újmu ostatním účastníkům a nezpůsobil škodu na jakémkoliv majetku. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů zajištění hladkého průběhu této sportovní události se musí všichni návštěvníci a diváci podřídit pokynům organizátorů, policie, hasičů a bezpečnostní služby.

21. Návštěvník se účastní akce na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškeré škody, které svým jednáním způsobí.

22. Pořadatel akce neodpovídá za škodu na zdraví a majetku účastníků, pokud tato škoda nebude způsobena v přímé souvislosti s porušením právních předpisů pořadatelem.

Pohyb a chování v areálu

23. Je zakázáno přecházet trať závodu bez souhlasu pořadatele na daném průchodu (souhlas může být ústní či gestikulací). 

24. Je zakázáno provádět následující činnosti v rámci areálu:

 • Vstupovat do zón, které jsou výslovně označeny jako nepřístupné pro veřejnost.
 • Poškozovat nebo ničit jakékoli zařízení a infrastrukturu areálu.
 • Psát, lepit plakáty nebo malovat na budovy, zařízení, informační tabule nebo cesty.
 • Používat motorová vozidla v areálu bez potřebného oprávnění.
 • Rozdělávat oheň, pouštět ohňostroje nebo světlice.
 • Vykonávat potřebu mimo vyhrazené toalety nebo jakkoli znečišťovat areál.
 • Házet jakékoli předměty nebo tekutiny na závodní dráhu nebo do oblastí pro návštěvníky.
 • Jakýmkoli způsobem měnit nebo upravovat trať závodu
 • Zakrývat reklamní panely nebo jiné instalace na stadionu transparenty, vlajkami nebo jakýmkoli jiným způsobem bez předchozího souhlasu pořadatele. Je zakázáno prezentovat jakékoliv reklamní bannery či transparenty či jakékoliv jiné neschválené formy ambush marketingu.

25. Je přísně zakázáno činit jakékoliv politické prohlášení ve všech formách bez předchozího souhlasu pořadatele. Při porušení je pořadatel oprávněn vykázat daného člověka z areálu.

26. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny osob odpovědných za provoz areálu, pořadatelské a bezpečnostní služby, dále Městské policie Tábor, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Zdravotní záchranné služby či jiných informačně-sdělovacích prostředků.

27. Návštěvník souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou (včetně jeho nezletilého dítěte) mohou být pořadatelem použity přiměřeným způsobem k uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství,

28. Zákaz vstupu do areálu se zvířaty pro bezpečnost fanoušků i jezdců


Všichni chceme, abyste si MS v cyklokrosu v Táboře užili. Nicméně žádáme o respektování nastavených pravidel a zejména ostatních účastníků akce (včetně závodníků a pořadatelů).

Co je možné přinést:

 • jízdní kolo
 • kočárek
 • sedací židli
 • pláštěnku
 • náhradní oblečení a obuv
 • při prokázání lékářského doporučení či zprávy je možné přinést i občerstvení (např. pro lidi s diabetes)
 • vlajky, řehtačky a podobné fandící předměty, které bezpochybně patří k cyklokrosu